Tak dla Odry, Tak dla Polski

Kanał Śląski szansą dla Krakowa, Śląska i Małopolski

Kanał Śląski

Kanał Śląski

W rozwiniętych krajach Europy Zachodniej śródlądowe drogi wodne to bardzo istotne uzupełnienie dla pozostałych form transportu, decydujące o multimodalności. Z doświadczeń tych krajów wynika, że żegluga może być jedną z najtańszych i jednocześnie najbardziej sprzyjających środowisku gałęzi transportu. W zakresie przewozów towarów masowych nie ma sobie równych. Jeżeli tylko są do tego sprzyjające warunki to transport wodny, ze względu na niższe koszty, w sposób naturalny odciąża transport szynowy i drogowy.
Władze regionów Śląskiego i Małopolskiego, miasta Krakowa oraz stowarzyszenia gmin i powiatów naszego województwa, maja pełną świadomość znaczenia tych strategicznych orientacji, co wyrażone zostało m.in. poprzez:
– Deklaracje Sejmików Województw Małopolskiego i Śląskiego z 2010 roku, dotyczące współpracy m.in. na rzecz budowy Kanału Śląskiego, celem umożliwienia włączenia tych regionów – przez Odrzańska Drogę Wodną – do europejskiego systemu dróg wodnych.
– Rezolucje Rady Miasta Krakowa z dnia 13 maja 2015 roku, skierowana do posłów, senatorów, Rządu Rzeczpospolitej, w sprawie przekazania unijnych funduszy na ratowanie transportu wodnego na rzece Wiśle. Cyt.: „Radni Miasta Krakowa wnoszą o budowę tzw. Kanału Śląskiego – trasy wodnej biegnącej od Koźla, przez Rybnik, Żory, do Oświęcimia, która miałaby ożywić górną Wisłę w rejonie Krakowa. W świetle rezolucji na rozkwit mogłyby liczyć branża stoczniowa i logistyczna a także turystyczna. Regulacja dróg wodnych zmniejszy także zagrożenie powodziowe.”
– Uchwałę Rady Miasta Krakowa z 9 lipca 2014 roku w sprawie uchwalenia zmiany w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa (tom II, rozdz. II.2.3) gdzie zawarto zapisy odnoszące się do budowy Kanału. W uchwale tej powołano się na argumenty jak wyżej podkreślając przy tym, że „Miasto zyskałoby połączenie nie tylko ze Śląskiem, ale i z Bałtykiem”. Dodatkowo tamże zwrócono uwagę, że „Łączenie potencjałów (Krakowa, Katowic, Ostrawy) pozwoliłoby stworzyć transnarodowy obszar inwestycyjnego rozwoju o znaczeniu europejskim.
– Stanowisko XXIX Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski w sprawie budowy Kanału Śląskiego i żeglugi śródlądowej, w którym podkreślono, że szczególnie ważne dla Małopolski są inwestycje, które mają przywrócić żeglowność turystyczną Wisły od Krakowa do Sandomierza poprzez budowę stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale” oraz przywrócenie pełnej żeglugi od Krakowa do Oświęcimia wraz z budową Kanału Śląskiego – łączącego Wisłę z Odrą oraz europejskimi szlakami wodnymi.
Kanał Śląski dla Krakowa to otwarcie Drogi Wodnej Górnej Wisły w kierunku zachodnim. Według posiadanej wiedzy, w obecnym stanie rzeczy żegluga po Wiśle na odcinku od Oświęcimia do Krakowa jest możliwa. W Krakowie jest realizowany projekt: „Turystyczny Szlak Żeglugi Śródlądowej na rzece Wiśle”, dzięki któremu zyskaliśmy kolejną cenną atrakcję turystyczną i nowa arterię komunikacyjną. Szlak rzeczny zrealizowany przy wsparciu środków unijnych wpisał się w działania służące rewitalizacji bulwarów nadwiślańskich.
Wisła jest wykorzystywana w znikomym stopniu do transportu towarów. Jednym z elementów ww. drogi żeglugowej miał być Kanał Krakowski pełniący również funkcję przeciwpowodziową. Połączenie Kanału Śląskiego z drogą Dunaj-Odra-Łaba mogłoby przyczynić się do otwarcia żeglugi do i z największych metropolii Europy do Krakowa.
Kanał Śląski stanowi potencjalnie istotny argument na rzecz zrównoważonego rozwoju co najmniej dwóch regionów Polski południowej, wpisując w XXI wieku Małopolskę i Śląsk w system dróg wodnych Europy. Dla Krakowa to potencjalnie szansa na stworzenie multimodalnego węzła logistycznego, w oparciu o port rzeczny Kujawy, ze szczególnym uwzględnieniem terenów inwestycyjnych objętym projektem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.
Ważne są też możliwości budowy przystani jachtowej (portu jachtowego) w rejonie Rybitw, zarówno dla stałego podnoszenia konkurencyjności turystycznej miasta jak też wzrostu jakości życia mieszkańców, poszerzania oferty sportowej i rekreacyjnej. Kraków bardzo korzysta na działaniu branży turystycznej. Jeżeli Kanałem Śląskim byłby możliwy ruch turystyczny, powstałaby nowa jakość w zakresie możliwości dotarcia do Krakowa drogą wodną, na wzór rejsów np. na trasie Wiedeń – Budapeszt.
Ewentualne otwarcie żeglugi na Wiśle należy uwzględnić w szeroko rozumianych działaniach przeciwpowodziowych. W „Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym” – strategicznym dokumencie w zakresie bezpieczeństwa powodziowego kraju stwierdzono, że przy dzisiejszym stanie wiedzy nie ma wystarczająco mocnych podstaw do zarekomendowania budowy Kanału Krakowskiego (tzw. Kanału ulgi dla Krakowa). Zwrócono uwagę na bardzo wysoki koszt jego realizacji w porównaniu z działaniami alternatywnymi. Kanał Krakowski nie został zatem uwzględniony w tym Planie.
Dla pełnej oceny znaczenia budowy Kanału Śląskiego dla rozwoju Krakowa niezbędne byłoby przeprowadzenie analizy zapotrzebowania na usługi transportu wodnego na Górnej Wiśle, co jest istotne w kontekście zmniejszającego się zapotrzebowania na przewozy masowe (np. węgiel).
Reasumując, należy uznać, że budowa Kanału Śląskiego, może być dla naszego miasta i regionu jednym z dotychczas niedocenianych czynników rozwoju. Bodźce ogólnorozwojowe wynikające z możliwości transportu, jakie daje posiadania żeglugowej drogi wodnej z pewnością przyczynią się do umocnienia metropolitalności naszego miasta i zrównoważonego rozwoju w regionie.

Jacek Majchrowski
Prezydent,
Miasto Kraków

 

Tekst wzięty  z  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2624

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *