Tak dla Odry, Tak dla Polski

Kaskada Dolnej Wisły szansą dla Polski – pisano w 2013

za:   http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2127

kaskada

Profesor Wojciech Majewski, Janusz Granatowicz i Romuald Szymkiewicz

Wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na innych dużych rzekach europejskich, dla dolnej Wisły przed laty opracowano koncepcję jej kaskadyzacji. Jednak w przeciwieństwie do Renu, Rodanu czy Dunaju, po wybudowaniu w roku 1970 stopnia Włocławek, zabudowa dolnej Wisły została zawieszona, a w zasadzie zaniechana. Tymczasem ponowne podjęcie tej idei i jej sfinalizowanie pozwoliłoby na wykorzystanie potencjału dolnej Wisły z wielką korzyścią nie tylko dla części Mazowsza, Kujaw i Pomorza, ale i dla całej Polski.

Pod względem zasobów wodnych Polska należy do najuboższych krajów Europy. Wskaźnik dostępności wody na mieszkańca wynosi:

1 619 m3 — w roku przeciętnym, 979 m3 — w roku suchym.(Źródło: Strategia Gospodarki Wodnej 2005 r.)

Według obowiązującej międzynarodowej klasyfikacji przyjmuje się, że dostępność wody jest:

• bardzo mała, jeśli w skali roku na 1 mieszkańca przypada 1 000 — 2 000 m3

• skrajnie mała, jeśli w skali roku na 1 mieszkańca przypada mniej niż 1 000 m3

Jak widać dostępność wody w Polsce mieści się pomiędzy skrajnie małą a bardzo małą. Z kolei paradoksem jest fakt, że pomimo bardzo małych zasobów wody Polska często doświadczana jest powodziami.

W tym stanie rzeczy gospodarowanie wodą w Polsce musi uzyskać wysoki priorytet, ponieważ ograniczone zasoby wody mogą stać się barierą rozwoju Kraju. Obecnie retencjonuje się w Polsce około 6% rocznego odpływu co jest wartością co najmniej 2 razy za małą w stosunku do potrzeb. Polityczne władze Polski muszą, więc w najbliższym czasie podjąć działania zmierzające do zwiększenia pojemności zbiorników retencyjnych z obecnego poziomu ok. 3,7 mld m3 do ok. 7,4 mld m3.

Przyczyną wskazanych zaniedbań inwestycyjnych w tworzeniu retencji jest niedocenianie przez rządzących roli i znaczenia gospodarki wodnej, pomimo formalnego traktowania jej jako jednego z działów gospodarki narodowej. Istotną rolę w kształtowaniu zasobów wodnych Polski odgrywa Wisła. Specjaliści z różnych dziedzin od dawna zwracają uwagę na konieczność wykorzystania jej potencjału, szczególnie na odcinku od Warszawy do ujścia czyli potencjału dolnej Wisły.

Konsekwencje dla Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej

• Rozwój transportu wodnego śródlądowego.

W 1996 r. w porozumieniu AGN (European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance) ustalono sieć europejskiego systemu dróg wodnych w ramach transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T). Trzy drogi wodne o znaczeniu międzynarodowym znajdują się na terenie Polski E30, E40, E70.

• Produkcja energii ze źródeł odnawialnych

Podczas szczytu Unii Europejskiej w Brukseli w marcu 2007 roku przywódcy Państw Członkowskich przyjęli zobowiązanie, że do 2020 roku 20% energii produkowanej w UE będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych. Zaproponowany dla Polski cel to 1 5-to procentowy udział energii ze źródeł odnawialnych w globalnej produkcji energii.

• Przestrzeganie zapisów Ramowej Dyrektywy Wodnej

23 października 2000 r. Parlament Europejski i Rada Europy przyjęły Dyrektywę 2000/60/WE ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. Od 2004 roku Polska jest zobowiązana do przestrzegania zapisów tam zawartych.

• Wypełnianie zapisów dotyczących obszarów Natura 2000

Po wejściu Polski do UE na większości dolin rzecznych w Polsce wprowadzono w sposób arbitralny Program NATURA w znacznym stopniu ograniczający działalność inwestycyjną na tych terenach.

Cały tekst: https://docs.com/…dla-polski