Tak dla Odry, Tak dla Polski

Kropla drąży… Kanał Śląski

za:    http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2105

Zbigniew Siedlarz

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej konsekwentnie dąży do uzyskania wszystkich niezbędnych dokumentów koniecznych do wyłonienia inwestora (spółki celowej) dla zrealizowania Kanału Śląskiego. Po pismach do Przewodniczącego Komisji Europejskiej i Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej kolejne wystosowano do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Stowarzyszenie chce uzyskać wymagania środowiskowe dla inwestycji. Oto treść pisma:

Uprzejmie prosimy o podanie warunków uzyskania kompletu wymaganych dokumentów środowiskowych w świetle przepisów Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227 ze zm.) oraz wszelkich innych obowiązujących aktów prawnych, które to dokumenty są niezbędne w procesie projektowania, budowy i eksploatacji Kanału Śląskiego pomiędzy Kędzierzynem Koźlem a Oświęcimiem na warunkach zgodnych z Planem Inwestycyjnym dla Europy (tzw. Planem Junckera), czyli połączenia Odrzańskiej Drogi Wodnej ze skanalizowaną częścią Drogi Wodnej Górnej Wisły (‘construction of an East-West connection between the canalised Upper Vistula waterway and the Odra Waterway’) w formule koncesyjnej na zasadach Partnerstwa Publiczno – Prywatnego.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z pismem Sekretariatu Generalnego Komisji Europejskiej nr 3620158 z dnia 12/12/2014 jesteśmy stroną postępowania jako zgłaszający projekty inwestycyjne dotyczące gospodarki wodnej w południowej Polsce do Zasobu Projektów (project pipeline) objętych następnie załącznikiem nr 2 ( ‘Project list from Member States and the Commission’) do dokumentu ‘Plan inwestycyjny dla Europy’ (Plan Junckera) przyjętego w dniu 18.12.2014 roku.

Plan Junckera jest podstawą aktualnie prowadzonych w Komisji Europejskie prac na rzecz uruchomienia procedur ubiegania się o wsparcie udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (EFSI).

Wyjaśniamy, że informacje dotyczące warunków i procedur środowiskowych są nam niezbędne w procesie ustalania głównego inwestora Spółki Celowej.

Z poważaniem
Zbigniew Siedlarz