Tak dla Odry, Tak dla Polski

O Kanale Śląskim z Ministerstwem Finansów

za:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2031

 

kanal_slaskix

kpt.ż.w. Wilhelm Rzechonek

W dniu 23 lutego 2015 r. z inicjatywy Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej odbyło się spotkanie w Ministerstwie Finansów dotyczące możliwości wykorzystania instrumentów tzw. Planu Junckera do realizacji projektów dróg wodnych zawartych w załączniku 2 do Raportu Końcowego Grupy Zadaniowej.

W spotkaniu wzięli udział ze strony Ministerstwa Finansów Pan Robert KRZYŚKÓW – Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Pan Andrzej Chmiel – Radca Ministra Wydziału Stosunków Bilateralnych i Analiz Strategicznych Departamentu Unii Europejskiej; ze strony Stowarzyszenia w spotkaniu uczestniczył kpt.ż.w. Wilhelm Rzechonek.
Podczas spotkania Stowarzyszenie przedstawiło swoją opinię na temat możliwości realizacji projektu budowy kanału Odry z Koźla do Ostrawy i Kanału Śląskiego oraz drogi wodnej Górnej Wisły od Kanału Śląskiego do Połańca – przy użyciu instrumentów finansowych opisanych w dokumencie ‘Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the European Fund for Strategic Investment and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013’.

Przedstawiciele Ministerstwa poinformowali, że propozycje ujęte w załączniku 2 do Raportu Końcowego Grupy Zadaniowej należy traktować jedynie jako zasób projektów inwestycyjnych (project pipeline) o charakterze otwartym, szczegóły jego ostatecznej formy i sposób wykorzystania są w trakcie uszczegóławiania i nie można na razie przesądzić o jego ostatecznym kształcie. Zakończenie prac nad tą kwestią powinno zakończyć się do połowy roku.

Omówiono także konieczność przygotowania projektów do poziomu wymaganego przez ustaloną procedurę kwalifikowalności projektów do wsparcia przez EFSI, a w szczególności przygotowania dokumentacji do przyszłej oceny przez ekspertów EBI pod kątem kryteriów finansowych, ekonomicznych, środowiskowych i technicznych. Nasz przedstawiciel poinformował, że podczas jego wizyty w warszawskim oddziale EBI dnia 02 lutego 2015 roku nie otrzymał szczegółowych informacji na temat procedur, a w szczególności jaki podmiot, komu i w jakiej formie ma składać aplikację o wsparcie projektu. Zostaliśmy poinformowani, że na tym etapie trwają ustalenia co do tych kwestii.

Podczas spotkania przedstawiliśmy aktualną sytuację prawną dotyczącą zmian organizacyjnych dotyczących KZGW i rozmycia kompetencji pomiędzy trzy ministerstwa, co zostało stwierdzone przez nas na podstawie około dwudziestu interpelacji i zapytań poselskich złożonych z naszej inicjatywy. W szczególności zwróciliśmy uwagę na odpowiedź Ministra Środowiska na interpelację posła Jerzego Polaczka znak SPS-023-17906/13 z dnia 24 maja 2013 roku, w której to odpowiedzi Ministerstwo Środowiska dopuszcza zastosowanie prawnych rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego dla inwestycji liniowych, w tym śródlądowych dróg wodnych. Odpowiedź ta zawiera również zwrócenie uwagi na publiczne obowiązki partnera prywatnego przy takiej inwestycji, co będzie musiało znaleźć swoje odbicie w kalkulacji efektywności.

Podczas spotkania przedyskutowano także znane Stowarzyszeniu poważne oferty zainteresowania realizacją budowy i eksploatacji Kanału Śląskiego przez co najmniej 3 światowe firmy budowlane – ustalono, że forma spółki celowej rynku kapitałowego z udziałem EBI nie jest wykluczona, nie obowiązuje także limit zatrudnienia do 3.000 osób u inwestora w przypadku tak dużego projektu.

Poruszono także temat parametrów ewentualnej drogi wodnej (klasa IV międzynarodowa), wskazano na mapach jej projektowany przebieg; szczególną uwagę wzbudził fakt udostępnienia dzięki Kanałowi Śląskiemu istniejącej Drogi Wodnej Górnej Wisły z Oświęcimia do Krakowa o długości ponad 92 km, która jest utrzymywana, lecz w zasadzie nie wykorzystywana i może niewielkim nakładem kosztów być przebudowana do klasy IV na całym przebiegu, przy założeniu ruchu jednokierunkowego na Kanale Łączańskim (15.7 km długości).

W wyniku spotkania, które toczyło się w bardzo rzeczowej i konstruktywnej atmosferze przez prawie 2 godziny ustalono, że można i należy prowadzić dalsze prace nad tym projektem z jednej strony przez Stowarzyszenie przy zaangażowaniu prywatnych inwestorów i operatorów, z drugiej przez Ministerstwo i EBI przy ustalaniu wymogów i procedur, tak aby przed upływem terminów, które zostaną ustalone dla EFSI – można było przygotować wymagane dokumenty dla dalszego procedowania.

Ministerstwo zaleciło stałe obserwowanie swoich stron internetowych celem śledzenia postępu prac i w razie potrzeby kontakt z Panem Andrzejem Chmielem.

Ze strony Stowarzyszenia kpt. Wilhelm Rzechonek zadeklarował wolę współpracy i wsparcia działań Ministerstwa przy wykorzystaniu swoich doświadczeń z dziedziny partnerstwa publiczno-prywatnego, współpracy z samorządami, zarządzania procesami i tworzenia montaży finansowych, w tym z użyciem środków unijnych.

Zdaniem Stowarzyszenia można liczyć na dalsze, obustronnie korzystne kontakty dotyczące inwestycji w kategorii inwestycji związanych z drogami wodnymi.

kpt.ż.w. Wilhelm Rzechone

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *