Tak dla Odry, Tak dla Polski

Prezydent i radni Raciborza szykują wystąpienie do premier Beaty Szydło oraz ministrów

za:http://www.naszraciborz.pl/site/art/1-aktualnosci/0-/48692-prezydent-i-radni-raciborza-szykuja-wystapienie-do-premier-beaty-szydlo-oraz-ministrow-.html

zb-rac_3

Racibórz:Pragniemy poinformować Panią Premier, że Miasto Racibórz w pełni popiera koncepcję budowy wodnego korytarza na odcinku Łaba – Odra – Dunaj i jest głęboko zainteresowane dalszym rozwojem wydarzeń, idących w kierunku przyjęcia projektu i rozpoczęcia jego realizacji – czytamy w projekcie stanowiska, które raciborscy rajcy mają przyjąć uchwałą na najbliższej sesji.

Stanowisko Rady Miasta Racibórz w sprawie poparcia koncepcji budowy kanału Odra – Dunaj oraz zmiany przeznaczenia zbiornika Racibórz Dolny (projekt na sesję 23.03.2016)

W ostatnim okresie media, samorządowcy, niektóre grupy społeczne i polityczne podnoszą kwestię zmiany przeznaczenia budowanego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny z suchego na wielofunkcyjny; wykorzystania go między innymi jako część korytarza wodnego Łaba – Odra – Dunaj, a także rezerwuaru wody dla żeglugi na Odrze i bezpieczeństwa hydrologicznego. Zbiornik taki pozwoli zarządzać bezpieczeństwem zarówno w przypadku zagrożenia powodziowego, jak i w przypadku suszy.

Informacje te, jak również trwająca budowa zbiornika, wywołują wiele emocji w naszej lokalnej społeczności. Podnoszone są miedzy innymi kwestie bezpieczeństwa mieszkańców
Raciborza, szans na rozwój naszego miasta, poziomu wód gruntowych, jak również te dotyczące walorów żeglugowych i turystycznych.

Dnia 24 lutego 2016 r. w Raciborzu odbyła się sesja Rady Miasta poświęcona sprawom budowy zbiornika „Racibórz Dolny”. W sesji uczestniczył również przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, który przedstawił wstępne plany działania ministerstwa w zakresie przygotowania analiz, oceny oddziaływania na środowisko oraz innych dokumentów, które pozwolą podjąć ewentualną decyzję w sprawie budowy kanału i rozszerzenia funkcjonalności zbiornika „Racibórz Dolny”. W trakcie dyskusji Radni Miasta Racibórz, jak również przedstawiciele stowarzyszeń działających na rzecz użeglownienia rzeki Odry, pozytywnie odnieśli się do zamierzeń Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w kwestii budowy kanału i zmiany funkcjonalności zbiornika.

Pragniemy poinformować Panią Premier, że Miasto Racibórz w pełni popiera koncepcję budowy wodnego korytarza na odcinku Łaba – Odra – Dunaj i jest głęboko zainteresowane dalszym rozwojem wydarzeń, idących w kierunku przyjęcia projektu i rozpoczęcia jego realizacji.

Jako władze Raciborza podjęliśmy konkretne działania, dokonując odpowiednich zapisów w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Raciborza” przyjętym Uchwałą Nr XXXVIII/ 575/2009 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 grudnia 2009 r.

W Studium w Rozdziale 7 „Zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu kulturowego – obszary i obiekty” wprowadzono następujący zapis: „W granicach administracyjnych miasta przyjmuje się za priorytetowe działania w odniesieniu do systemu wód powierzchniowych związanych z budową polskiego odcinka kanału Odra – Dunaj realizowanego w trybie przepisów odrębnych”. Należy przy tym podkreślić, że w oparciu o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego realizowane są nowe edycje planów miejscowych oraz ich zmiany.  Mamy nadzieję, że gminy położone w dorzeczu Odry z chwilą zakończenia budowy kanału Łaba – Odra – Dunaj będą dysponować dużo większym potencjałem rozwojowym niż obecnie. Dla lokalnego przemysłu powstaną nowe możliwości współpracy z podmiotami gospodarczymi w Europie Środkowej. Zarówno kanał, jak i zbiornik Racibórz Dolny poprawi ochronę przeciwpowodziową w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry, a więc nie tylko w naszym mieście, ale także w innych większych ośrodkach, jak Opole czy Wrocław. W konsekwencji dalsze odsuwanie terminu zakończenia trwającej już inwestycji jest przedłużeniem zagrożenia powodzią dla setek tysięcy mieszkańców południowej Polski.

Autor: ,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *