Tak dla Odry, Tak dla Polski

Spór o drogi wodne trwa – efektów brak

[Zaniedbania w gospodarce wodnej stwarzają sytuacje niebezpieczne. Proszę o rozpowszechnianie opisu tej sytuacji. J.B]

z:  http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2493

Do redakcji wpłynęło według rozdzielnika pismo Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej, skierowane do Pani Premier. Dotyczy ono w głównej mierze braku konkretnych działań, zmierzających do ustalenia zwierzchności nad drogami wodnymi konkretnego resortu. Ten bezwład rzutuje na brak realizacji wielu zadań – w tym m. in. Stopnia Wodnego “Niepołomice”. Pomimo istnienia formalnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w postaci Listu Intencyjnego z dnia 18 października 2011 roku, dotyczącego woli współpracy w zakresie budowy stopnia wodnego „Niepołomice” wraz z elektrownią wodną – dotychczas z przyczyn dla nas nieznanych nie doszło do podpisania żadnej umowy.

Poniżej cytujemy pełną treść pisma.

Szanowna Pani
Beata Szydło
Prezes Rady Ministrów RP
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa

Szanowna Pani Premier

Uprzejmie informuję, iż członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej z entuzjazmem przywitali treść Uchwały nr 79 Rady Ministrów z dnia14 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 – 2020 z perspektywą do roku 2030”, gdzie w PRIORYTECIE II: Droga wodna rzeki Wisły – uzyskanie znacznej poprawy warunków nawigacyjnych, na stronie 7 został zawarty punkt – II.2. Modernizacja górnej skanalizowanej Wisły oraz budowa stopnia wodnego w Niepołomicach.

Od wielu lat nasze Stowarzyszenie jest bezpośrednio zaangażowane w działania na rzecz budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle, gdyż jego członkowie na co dzień widzą skutki zaniechania budowy tego stopnia.

Należy mieć świadomość, że obniżenie się dna rzeki na dolnym stanowisku jazu stopnia wodnego „Przewóz”, który zatrzymuje na sobie cały ciężar wody znajdującej się powyżej tego stopnia, zagraża mu po prostu zawaleniem się. Zapobiec katastrofie budowlanej i wynikającej stąd gwałtownej i niespodziewanej powodzi można jedynie poprzez podparcie hydrauliczne tego stopnia kolejnym stopniem wodnym czyli „Niepołomice”.

Dla członków naszej Organizacji Pozarządowej doskonale znaną i bezsprzeczną jest oczywiście także kwestia gospodarczego zrównoważonego wykorzystania wód, które generuje środki finansowe na ochronę przyrody, zwiększa ilość miejsc pracy, dochody Państwa, firm i obywateli oraz kwestia ochrony przeciwpowodziowej.

Na zamieszczonej fotografii (autor zdjęcia: M. J. Jagła) widać, jak w wyniku postępującej erozji dna rzeki, głębokość wody za progiem głowy dolnej śluzy „Przewóz”, zamiast projektowanych 250cm spadła poniżej 0cm, zwierciadło wody dolnej układa się na poziomie niższym od dna śluzy. Żegluga poniżej tego stopnia jest niemożliwa, gdyż brak jest kolejnego, planowanego od lat stopnia wodnego „Niepołomice” (i następnych), a nie wykonano zabezpieczeń przeciwerozyjnych dna i brzegów rzeki Wisły.

I dlatego też członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej nie rozumieją decyzji o umieszczeniu na stronie 9 w „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030” budowy stopnia wodnego „Niepołomicach” w perspektywie długoterminowej, zostawia nas to bowiem w sytuacji stałego zagrożenia. Poczucie to pogłębia fakt, że pomimo istnienia formalnych relacji pomiędzy Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej a Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej w postaci Listu Intencyjnego z dnia 18 października 2011 roku dotyczącego woli współpracy w zakresie budowy stopnia wodnego „Niepołomice” wraz z elektrownią wodną, dotychczas z przyczyn dla nas nieznanych nie doszło do podpisania żadnej umowy. Uważamy, że kierownictwo Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej lekceważy stronę społeczną i ma za nic pryncypium ustrojowe jakim jest budowanie społeczeństwa obywatelskiego.

Dlatego też nasza Organizacja Pozarządowa jako społeczny koordynator (promotor) projektu zwraca się bezpośrednio do Pani Prezes Rady Ministrów RP o wyznaczenie kompetentnego organu administracji centralnej w celu zawarcia ze Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej dwustronnej umowy o współpracy na rzecz budowy i eksploatacji obiektu hydrotechnicznego – stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle, który został ujęty w programach strategicznych szczebla rządowego jak i wojewódzkiego.

Z uwagą śledzimy prace zmierzające do uchwalenia nowego ‘Prawa Wodnego’ oraz zmiany ustaw kompetencyjnych. Nasz głęboki niepokój budzi pominięcie istniejącej Drogi Wodnej Górnej Wisły od Oświęcimia do Stopnia Wodnego „Przewóz” na liście dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym, które mają znaleźć się w jurysdykcji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Lista ta nie zawiera także planowanego Kanału Śląskiego ani nawet Kanału Koźle – Ostrawa, który przecież jest częścią drogi wodnej E-30 wymienionej w konwencji AGN, przewidzianej do ratyfikowania w najbliższych dniach. Nasze rozgoryczenie wzmacnia decyzja o nieuwzględnieniu przez MGMiŻŚ wniosku Wojewody Małopolskiego o powołanie ekspertów lokalnych do Grupy Roboczej Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych, nie ma tam zatem nikogo znającego problematykę Górnej Wisły.

Nader dokładnie wpatrujemy się w szczegóły destruktywnej walki o zwierzchnictwo nad drogami wodnymi pomiędzy Ministerstwem Środowiska (szczególnie Podsekretarza Stanu p. M. Gajdy) a Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (odpowiedzialny Sekretarz Stanu p. J. Materna) – mija już prawie rok bezproduktywnej dyskusji. Nasza organizacja pozarządowa prosi o pilną, konkretną decyzję Pani Premier przełamującą zaistniały impas i zmuszającą oba resorty do konkretnej pracy. A praca ta mogłaby przynieść błyskawiczne rezultaty – członkowie naszego Stowarzyszenia na prośbę Wojewody Małopolskiego przygotowali i przedstawili prezentacje dotyczące potencjalnych korzyści gospodarczych z inwestycji powiązanych z budową Kanału Śląskiego i rewitalizacji Drogi Wodnej Górnej Wisły dla specjalnie w tym celu przybyłej do Krakowa delegacji czwartej co do wielkości firmy budowlanej świata: CCCC First Harbor Engineering Company Ltd. z Tjanjin w Chinach. Członkami delegacji byli między innymi: Liu Ye – Vice President of CCCC First Harbour Consultant Company; Chen Baoquan – General Director of Overseas Department of CCCC First Harbour Consultants Company; Hu Guanghai – General Engineer of CCCC First Harbour Consultants Company oraz Lin Tao, General Director of CHEC Poland (spółka córka CCCC, która podpisała porozumienie z Wojewodą Małopolskim w kwestii współdziałania na rzecz budowy dróg wodnych w Małopolsce i Kanału Śląskiego). Strona chińska po obejrzeniu od strony wody dwóch śluz oraz odcinka Kanału Łączańskiego była pod dużym wrażeniem i zadeklarowała chęć podjęcia negocjacji technicznych prowadzących do rozpoczęcia procedur wykonawczych natychmiast po sporządzeniu przez stronę publiczną odpowiedniego Studium Wykonalności.

Jest to tylko przykład podmiotu prywatnego zainteresowanego budową i finansowaniem
w regule Partnerstwa Publiczno – Prywatnego inwestycji na drogach wodnych, członkowie naszej organizacji wciąż otrzymują nieoficjalne zapytania od podmiotów gospodarczych o czas i warunki rozpoczęcia procedur zamówień publicznych.

Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Pani przy kierowaniu i nadzorowaniu największego programu inwestycyjnego w historii Polski – wszakże same drogi wodne – bez portów, elektrowni, stoczni i zaplecza – mają pochłonąć nakłady szacowane na 90 miliardów złotych. Deklarujemy otwartość na wszelkie uwagi i propozycje, które umożliwiłyby nam choćby najskromniejszy wkład w realizację tego przedsięwzięcia.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Siedlarz


Do wiadomości otrzymują:

Szanowny Pan Andrzej Duda Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Kancelaria Prezydenta RP
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Szanowna Pani Dorota Arciszewska–Mielewczyk Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
Przewodniczący Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Kancelaria Sejmu
ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa

Szanowny Pan Ernest Bejda Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Al. Ujazdowskie 9, 00-583 Warszawa

Szanowny Pan Andrzej Podgórski Redaktor Naczelny Portalu Internetowego www.zegluga.wroclaw.pl
e-mail: team@zegluga.wroclaw.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *