Tak dla Odry, Tak dla Polski

W Kuźni Raciborskiej o kanale Dunaj – Odra – Łaba

za:  http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=96

rac

Dnia 15 stycznia 2016r. w Kuźni Raciborskiej, woj.śląskie odbyło się spotkanie robocze w sprawie przygotowania międzynarodowej drogi wodnej Odra- Dunaj z udziałem przedstawicieli administracji dróg wodnych, przedstawicieli regionów, stowarzyszeń, klastrów i podmiotów gospodarczych działających na rzecz rozwoju żeglugi śródlądowej reprezentujących stronę czeską oraz polską.

Spotkanie otworzył i gości przywitał Burmistrz Miasta Kuźnia Raciborska Paweł Macha wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Kuźni Raciborskiej Sabiną Chrobocze -Wierzchowską. Część warsztatową prowadziła Gabriela Tomik, która przedstawiła szczegółowe tematy spotkania i zaprosiła do wymiany stanowisk przedstawicieli obu krajów. Tematy szczegółowe i główne rozwiązania i wnioski wypracowane podczas spotkania :

I. Bilans wody na pograniczu PL-CzR (Zlewnia Górnej Odry) na potrzeby żeglugi śródlądowej i gospodarki wodnej na Odrze.

• Czeski inż. Ivan Hośek, autor artykułu dot. Magazynowania wód powierzchniowych w obszarach zlewni Odry, Morawy i Łaby (tłum.własne), publikowanego w oryginale w czeskim czasopiśmie specjalistycznym poświęconym żegludze śródlądowej i drogom wodnym w Czechach i na świecie „Plavba a vodni cesty”, przedstawił możliwości gospodarowania wodami powierzchniowymi po czeskiej stronie. Panująca w ubiegłym roku susza, również Czechom postawiła nowe wyzwania pod kątem zwiększenia retencji wód powierzchniowych. Biorąc pod uwagę docelowo przerzut wody dla zasilania połączenia Dunaj-Odra-Łaba z Dunaju, Czesi mimo wszystko chcą gospodarować wodą gromadzoną w projektowanych i istniejących zbiornikach wielozadaniowych w zlewni Odry, Morawy i Łaby na potrzeby żeglugi. Największy z nich to zbiornik Śpalov (ok.400 mln m3 wody), który daje możliwości alimentacyjne na rzecz drogi wodnej Ostrawa-Kędzierzyn-Koźle. Odcinek ten jest samodzielnym użytkowo elementem drogi wodnej na osi Odra-Dunaj (E30). Na koniec inż. Hośek podał informację, że w ubiegłym roku nastąpiła zmiana funkcji ze zbiornika suchego na mokry na budowanym zbiorniku Teplice, na rzece Bećwa. Może to oznaczać, że ubiegłoroczna susza dała argumenty do zmiany sposobu postrzegania bilansu wody w gospodarce tego państwa.

• Inż.Tomasz Cywiński, p.o.Dyrektora RZGW Gliwice, przedstawił sytuację zasobów wodnych po polskiej stronie. Polder suchy Buków będący częścią zbiornika Racibórz, został włączony do użytku podczas powodzi w 2010 roku. Data realizacji Zbiornika Racibórz Dolny, przewidziana umową z Bankiem Światowym na koniec 2017roku, dwukrotnie został zmieniony –ostateczny termin ukończenia suchego zbiornika to koniec 2018, ale retencja byłaby możliwa dopiero po zakończeniu eksploatacji złóż kopalin w czaszy zbiornika. Takie uzasadnienie Inwestora nie znajduje logicznego wytłumaczenia. Niezrozumiałym jest dla uczestników spotkania, nie branie pod uwagę możliwości eksploatacji złóż z powierzchni wody przy użyciu sprzętu pływającego. Jest to powszechny sposób pozyskiwania kruszywa o lepszej jakości niż „sucha” kopalina na całym świecie. Dyrektor RZGW Gliwice przekonywał, iż funkcja żeglugowa (Międzynarodowa Droga Wodna E30) może być uwzględniona jako odrębne zadanie. Z wypowiedzi wynikało, że funkcje wyrównania przepływów dla rzeki, alimentacji dla żeglugi oraz stabilizacji wód gruntowych na rzecz rolnictwa i leśnictwa, energetyki wodnej i poprawy warunków środowiskowych pogorszonych długotrwała suszą nadal pozostają nierozwiązane.

II. Stan zaawansowania Studium Wykonalności dla połączenia Dunaj-Odra-Łaba.

• Inż.Lubomir Fojtu –Dyrektor Dyrekcji Dróg Wodnych w Czeskiej Republice poinformował, iż obecne stadium przetargu to wyłonienie Wykonawcy w przetargu (etap zawarcia umowy),z założeniem osiągnięcia celu realizacji do grudnia 2017r. Studium uwzględnia wydzielone elementy, a wśród nich odcinek drogi wodnej Kędzierzyn-Koźle-Ostrawa (Mośnov dop.aut.). Zwrócił także uwagę na pozytywny aspekt społeczny realizowany przez polskie stowarzyszenie kapitanów żeglugi (Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej) i potrzebę wykorzystania wypracowanych wzorców na terenie Czech.

• Martina Bartova, Ministerstwo Transportu CzR, podkreśliła że Studium Wykonalności DOL wymaga współpracy międzynarodowej i zaprosiła tym samym do współpracy stroną polską.

• Inż.Petr Forman, Kancelaria Prezydenta Czech- widzi możliwość osiągnięcia większych efektów współpracy czesko-polskiej poprzez przeniesienie działań polsko-czeskiej grupy DOL pod nowo powołane Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Polsce.

• Tomaś Kolarik, redaktor czasopisma „Plavba a vodni ćesty” uzupełnia opinią, iż zasadnym byłoby równolegle realizować odrębne opracowanie Studium Wykonalności dla połączenia Kędzierzyn-Koźle- Ostrawa, do którego „ciążą” już teraz strumienie towarów Ostrawskiego Okręgu Przemysłowego, projektowanego Międzynarodowego Centrum Logistycznego Gorzyczki (PL,CZR, SK) oraz przemysł ciężki i ponadgabarytowy Śląska. Padły pytania: Kto powinien je zlecić? Czy może to być inicjatywa organizacji polsko-czeskich? Czy działanie polskiej administracji żeglugowej? Czy odrębne działania administracji czeskiej? Ze względu na cel jakim jest wpisanie się w międzynarodową klasę Odrzańskiej Drogi Wodnej, konieczna jest synchronizacja prac w czasie, między polskimi działaniami a czeskimi.

• Inż.Tomaś Kolarik przedstawił pisemne stanowisko Słowackiej strony zaproszonej na spotkanie do Kuźni Raciborskiej, która z powodu zbyt późnego powiadomienia nie mogła fizycznie wziąć udziału w spotkaniu a mianowicie: Ing.Martin Bartoś, Dyrektor Agencji Rozwoju Transportu Wodnego w Słowacji informuje, że-„ Dunaj-Odra-Łaba ma pełne poparcie naszej strony (naszej władzy) i oczywiście moją w imieniu Agencji odpowiedzialnej za sprawę. Z naszego punktu widzenia byłoby dobrze w Studium Wykonalności uwzględnić wszystkie możliwe warianty DOL. Ze swojej strony prawdopodobnie będziemy przygotowywać Studium Wykonalności na dolny odcinek Wagu finansowany z funduszy CEF . Ten odcinek posiada ogromny potencjał gospodarczy, który wykazuje tendencje wzrostu. W ramach OPDII przygotujemy również Studium Wykonalności dla „Technicznych rozwiązań dot. Oczekiwanych parametrów drogi wodnej Dunaj w okolicach Bratysławy w km 1880,260 do km 1862,000”.

III. nowa strategia Polski w zakresie międzynarodowej drogi wodnej (MDW) E30

• Marek Niemczyk, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Podatników, zwrócił uwagę, że w Krajowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego ważnym do 2030 figuruje jeszcze Odrzańska Droga Wodna w klasie III na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Szczecin. Wnioskuje o „odblokowanie” takich zapisów poprzez wprowadzenie zmian na rzecz międzynarodowego charakteru MDW E30 (zgodnie z AGN), ponieważ stanowią o ograniczeniu zrównoważonego rozwoju regionów położonych w dorzeczu Odry. Jak również nie rozwiązują międzynarodowego charakteru połączenia wodnego.

• Kpt. Andrzej Podgórski, Wiceprezes Stowarzyszenia Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej omówił stan i możliwości polskich dróg wodnych na szlakach międzynarodowych E30, E40, E70. Wskazał za najistotniejsze działanie podpisanie umowy AGN a następnie jej ratyfikacja. Włączenie się w oczekiwaną przez inne kraje politykę rozwoju polskich dróg wodnych z uwzględnieniem położenia Polski na szlaku międzynarodowym, będzie określeniem celów wszystkich naszych działań w obszarze żeglugi śródlądowej na omawianej Międzynarodowej Drodze Wodnej E30. Kapitan porównał zasoby, położenie i możliwości zagospodarowania Odry do zachodnich rzek przystosowanych do klasy międzynarodowej. Unia Europejska do 2030r. oczekuje przeniesienia na drogi wodne 30% masy towarowej przewożonej na odległości ponad 300 km a do roku 2050 ok. 50%.

• Dr Bogdan Tomaszek, przedstawiciel Wojewody Opolskiego, zwrócił uwagę na fakt przystąpienia Województwa Śląskiego do działań na rzecz modernizacji ODW w klasie międzynarodowej, akcentując perspektywy rozwoju gospodarczego i restrukturyzacji rynku pracy. Nawiązując do potrzeb w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i racjonalnej gospodarki zasobami wodnymi, wskazał potrzebę wykorzystania obecnego wyrobiska pokopalnianego Kotlarnia, jako wielozadaniowego zbiornika retencyjnego dla Odry.

• Kpt.Czesław Szarek,Prezes Stowarzyszenia Rada Kapitanów, poinformował obecnych o prowadzonych rozmowach z samorządem gminy Czernica, woj.dolnośląskie w sprawie wykorzystania istniejącego potencjału infrastrukturalnego dla korytarza transportowego Północ-Południe (nowoczesny port rzeczny). Ponadto nawiązując do potrzeb odbudowania systemu szkolnictwa zawodowego żeglugowego, gmina oferuje istniejące zasoby na rzecz szkolnictwa resortowego(kompleks budynków po jednostce. wojskowej). Rozmowy trwają i niebawem zostanie przedłożony Ministerstwu plan działań.

• Dr Jan Pyś, Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu, zwrócił uwagę, że na wzór Komisji Mozelskiej, Reńskiej i Dunajskiej należałoby rozważyć powołanie analogicznej Komisji dla Odry.

Opr. Gabriela Tomik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *