Tak dla Odry, Tak dla Polski

Kanał Śląski – zielona przyszłość Czarnego Śląska – niepewności

[ Kto stale rzuca “kłody pod nogi” wszystkim ważnym inwestycjom? Komu one przeszkadzają?    J.B.]

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” wystąpiło w dniu 22 maja 2017r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o dopuszczenie do udziału na prawach strony w postępowaniu środowiskowym o udostępnieniu i zagospodarowaniu złoża węgla kamiennego „Żory – Suszec 1” w obszarze górniczym „Orzesze”.

Przeciwko uruchomieniu wydobycia w tym złożu protestowali już wcześniej mieszkańcy regionu (str. 4), uzasadniając swoje obawy olbrzymim, negatywnym wpływem planowanej kopalni na środowisko, brakiem opinii geologicznej odnośnie szkód górniczych, odkształceń terenu i zmian w zwierciadle wód podziemnych i cieków powierzchniowych.

Szczególnie ten ostatni argument jest bardzo ważny z punktu widzenia przeżywającego deficyt wody Śląska. Negatywny wpływ kopalni odkrywkowych na gospodarkę wodną odnotowano już w dolinie Noteci http://zielonewiadomosci.pl/news/odkrywka-kradnie-nam-wode-protest-przeciwko-odkrywkom/ . Kopalnie tradycyjne w wyniku odkształceń terenu (osiadanie) powodują podobne w skutkach zachwianie normalnego stanu wód podziemnych i powierzchniowych.


Oddzielnym zagadnieniem jest fakt, że złoże i planowana kopalnia leżą na terenach, przez które przebiegać ma trasa Kanału Śląskiego. Ma on być nie tylko trasą transportu wodnego, odciążającego inne gałęzie transportu w tym rejonie Polski i zapobiegającemu kongestii na drogach kołowych ale także olbrzymim rezerwuarem wody dla Śląska i Małopolski. Jego trasa przebiega też przez zielone płuca regionu czyli Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.


Kanał oraz zbiorniki mu towarzyszące przyczyniłby się do zwiększenia zasobów wody słodkiej oraz do poprawy bioróżnorodności. Jego budowa przewidziana jest w strategicznym dokumencie rządowym tj. „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016 z perspektywą do roku 2030″, przyjętych uchwalą Rady Ministrów w dniu 14 czerwca 2016r. Rozpoczęcie eksploatacji złoża „Żory – Suszec 1” uniemożliwi realizację tej inwestycji.

Orientacyjny przebieg trasy Kanału Śląskiego (kliknąć aby powiększyć), wraz z przybliżonym usytuowaniem jego podstawowych obiektów (śluz).

Ustawa z 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, daje możliwość modelowego dialogu dotyczącego rozwiązania tej drogi wodnej, łączącej regiony nadwiślańskie południowej Polski: obszary Śląska, Małopolski, Regionu Świętokrzyskiego, Podkarpackiego z Odrą a poprzez Odrzańską Drogę Wodną z siecią europejskich dróg wodnych. Od konstruktywnego dialogu środowisk społecznych, zaangażowanych w rozwój gospodarki naszego kraju – realizowany z poszanowaniem przyrody – zależy przyszłość wielu pokoleń Polaków. Takie cele przyświecają naszej działalności stowarzyszeniowej. Stąd wystąpienie Rady Kapitanów jako strony w postępowaniu.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała już Obwieszczenie, iż postępowanie zostało wstrzymane. To połowiczny sukces, gdyż RDOŚ zapewne zwróci się do wykonawców o uzupełnienie oceny oddziaływanie na środowisko o stosunki wodne a gdy te zostaną przedstawione – rozpocznie się kolejny etap batalii o Kanał Śląski – zieloną przyszłość Czarnego Śląska.

Tekst  wzięty  z  http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=120

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *