Tak dla Odry, Tak dla Polski

Kiedy korekta WWŻ?

Podczas “Rejsu Prawdy” w 2014 roku dokonano pomiarów faktycznych prześwitów mostów na całej długości Odry od Szczecina do Koźla. W opracowanym wówczas raporcie (Link) wnioskowano o dokonanie korekty wskaźników Wysokiej Wody Żeglownej (WWŻ), determinujących parametry drogi wodnej – w tym rzeczonych prześwitów. Niestety – nic w tej sprawia wówczas nie zrobiono, wręcz przeciwnie: w kolejnych opracowaniach tzw. przepisów miejscowych utrwalono jedynie te wskaźniki, które pochodzą jeszcze z roku 1946. Od tego czasu zmieniły się nie tylko rzędne wodowskazów ale też faktyczne głębokości koryta oraz ustalane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej graniczne dla bezpieczeństwa stany ostrzegawcze i alarmowe.

Wobec faktu, że nareszcie zarządzanie drogami wodnymi znalazło się w gestii jednego resortu – Rada Kapitanów ponowiła wniosek o korektę wskaźników WWŻ do realnych współcześnie warunków uprawiania żeglugi. Wystąpiliśmy ze stosownym pismem do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, którego treść zamieszczamy poniżej:

Kędzierzyn-Koźle, dnia 5.02.2018 r.
Sz. P. Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej
I Żeglugi Śródlądowej

Szanowny Panie Ministrze

Rada Kapitanów zwraca się z prośbą o uruchomienie działań, zmierzających do weryfikacji wskaźników WWŻ (czyli Wielkiej Wody Żeglownej – najwyższych stanów wody, do których uprawianie żeglugi jest bezpieczne) na rzece Odrze.

Wskaźniki WWŻ są jednym z podstawowych parametrów, do których odnoszone są m.in. prześwity mostów a co za tym idzie – determinują klasyfikację drogi wodnej.

Obecnie obowiązujące wskaźniki WWŻ nie były weryfikowane od roku 1946 I zupełnie nie przystają do współczesnych warunków uprawiania żeglugi. W wielu przypadkach ich poziom określono powyżej stanów ostrzegawczych a w kilku – nawet powyżej stanów alarmowych określonych przez IMGW.

Rada Kapitanów wnioskuje, aby w trosce o bezpieczeństwo żeglugi oraz określenie rzeczywistych parametrów drogi wodnej, co wiąże się także z szacowaniem kosztów modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej do klasy co najmniej IV – wskaźniki WWŻ zostały urealnione oraz aby były tożsame co najwyżej ze stanami ostrzegawczymi, określonymi przez IMGW.

Właściwym organem dla określenia tych wskaźników jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żeglugi Urząd Żeglugi Śródlądowej, który wydaje przepisy prawa miejscowego dla danej drogi wodnej. Z tych wskaźników korzystają jednak też autorzy wszelkich opracowań, dotyczących modernizowania szlaku i prowadzi to niejednokrotnie do fałszywych wniosków. Należałoby więc niezwłocznie doprowadzić do ich korekty tak, aby odzwierciedlały stan faktyczny.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu Stowarzyszenia
„Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej”

kpt. żegl. śródl. Czesław Szarek

Do wiadomości:

Prezes PGW Wody Polskie – Przemysław Daca
Dyrektor UŻŚ Wrocław – Jan Pyś
Dyrektor UŻŚ Kędzierzyn-Koźle – Mariusz Przybylski
p.o. Dyrektora UŻŚ Szczecin – Piotr Durajczyk
Pełnomocnik MGMiŻŚ – Gabriela Tomik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *