Tak dla Odry, Tak dla Polski

Niepołomice nie odpuszczą budowy stopnia

Do redakcji ŻŚ wpłynęła kopia listu, wystosowanego do Premier Beaty Szydło przez Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej, będącego zażaleniem na działania Ministerstwa Środowiska w sprawie współpracy na rzecz budowy i eksploatacji obiektu hydrotechnicznego – stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle. Zaniepokojenie przede wszystkim wzbudza brak jakiejkolwiek informacji Ministerstwa Środowiska o podjętych działaniach na rzecz realizacji budowy stopnia wodnego „Niepołomice” w postaci opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania odpowiednich pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji.

Przypomnijmy, że w roku 2009 Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej skierowało do KZGW i RZGW Kraków swoje stanowisko wobec “Projektu planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce, zawierające koncepcję budowy stopni wodnych “Niepołomice” i “Podwale” jako przedłużenie tzw. Kaskady Górnej Wisły – news.php?readmore=588.

W dniu 18 października 2011 roku na Zamku Królewskim w Niepołomicach został podpisany list intencyjny dotyczący woli współpracy w zakresie budowy stopnia wodnego „Niepołomice” pomiędzy Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, MEW S.A. i Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Niepołomickiej – news.php?readmore=1016.

Od tego czasu w sprawie budowy SW “Niepołomice” odpowiednie czynniki nabrały wody w usta. Wykorzystywały to tzw. organizacje ekologiczne, usiłujące za wszelką cenę storpedować plany wydłużenia żeglownego odcinka Górnej Wisły. Niestety – zmiana ekipy rządzącej i powstanie Ministerstwa ds żeglugi śródlądowej niczego w tej kwestii nie zmieniło.

Największe obawy członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej wywołuje głęboka niechęć Ministerstwa Środowiska wobec realizacji budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle. Można się spodziewać, że oczekiwane działania Ministerstwa Środowiska na rzecz realizacji tej inwestycji nie zostaną podjęte i tym samym zapisy Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020 (2030), przewidujące budowę stopnia wodnego „Niepołomice” pozostaną martwe, tak jak to było w latach ubiegłych.

Poniżej treść listu do Pani Beaty Szydło.

Szanowna Pani Premier

Uprzejmie informuję, iż dla członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej niezrozumiałe jest negatywne stanowisko przedstawione w odpowiedzi udzielonej przez Pana Mariusza Gajdę Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska, pismo znak DZW-II.5121.1.2017.KB z dnia 31 stycznia 2017 roku, w sprawie współpracy na rzecz budowy i eksploatacji obiektu hydrotechnicznego – stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle.

Szczególne kontrowersje w naszej Organizacji Pozarządowej wzbudził fakt odniesienia się Pana Mariusza Gajdy Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska tylko do kwestii związanej z planami rozwoju infrastruktury dla transportu wodnego śródlądowego oraz relacji dot. procedowania nowej ustawy – Prawo Wodne, które są nam zresztą doskonale znane.

Nasze zaniepokojenie przede wszystkim wzbudza brak jakiejkolwiek informacji Ministerstwa Środowiska o podjętych działaniach na rzecz realizacji budowy stopnia wodnego „Niepołomice” w postaci opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania odpowiednich pozwoleń na rozpoczęcie inwestycji.

Natomiast diametralnie odmienne stanowisko wobec podjęcia współpracy z naszą Organizacja Pozarządową na rzecz budowy i eksploatacji stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle przyjęło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w odpowiedzi udzielonej przez Pana Jerzego Maternę Sekretarza Stanu, pismo znak DZS.481.568.3.2016.IN z dnia 13 stycznia 2017 roku.

Największe obawy członków Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej wywołuje głęboka niechęć Ministerstwa Środowiska wobec realizacji budowy stopnia wodnego „Niepołomice” na górnej Wiśle. Możemy się spodziewać, że oczekiwane działania Ministerstwa Środowiska na rzecz realizacji tej inwestycji nie zostaną podjęte i tym samym zapisy Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu 2020 (2030), przewidujące budowę stopnia wodnego „Niepołomice” pozostaną martwe, tak jak to było w latach ubiegłych.

Dokument Implementacyjny uszczegóławia Strategie Rozwoju Transportu przez określenie celów operacyjnych, jakie Polska może osiągnąć do roku 2023 w różnych gałęziach transportu korzystając że wsparcia Unii Europejskiej. Jest to kompletny plan strategiczny zatwierdzony przez Komisję Europejską. Lista inwestycyjna tam umieszczona może ubiegać się o wsparcie unijne.

Ponieważ inwestycja nie została przez Ministerstwo Środowiska ujęta w aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami, przyjętych przez Rząd w dn. 18.10.ub.r., (chociaż uprzednio była ujęta w tzw. Masterplanach), a znajduje się w POIiŚ 2014-2020 i w Dokumencie Implementacyjnym do SRT 2020(2030), które to programy zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, więc tym samym powstała istotna niespójność w obowiązujących dokumentach rządowych.

Odnosimy wrażenie, że Ministerstwo Środowiska w przekazie medialnym i PR jest za, natomiast jeśli chodzi o prowadzoną politykę, to robi wszystko, aby z śródlądowym drogami wodnymi było “po staremu”.

Plany Gospodarowania Wodami są tego jaskrawym przykładem. Przykre jest to, że Pani Premier, która rzecz jasna nie może wszystkiego sprawdzać, jest wprowadzana w błąd słyszą, że wszystko jest spójne.

Wobec braku chęci współdziałania ze strony Ministerstwa Środowiska, starania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz naszej Organizacji Pozarządowej nie odniosą skutku.

Proponujemy, by pomimo sygnalizowanego przez Pana Mariusza Gajdę Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska braku środków finansowych na postulowaną przez nas inwestycję, pozyskać je np. z Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, znanego pod nazwą Program Odra-Wisła.

Koszt aktualizacji dokumentacji technicznej stopnia wodnego „Niepołomice” (znajdującej się w zasobach RZGW Kraków) w trybie prawa zamówień publicznych, według wstępnych nieoficjalnych szacunków powinien zamknąć się kwotą 1 mln złotych.

Nie jest to wielka kwota w porównaniu np. z wynagrodzeniem dla wspólnego konsultanta projektu dla Programu Odra-Wisła dla RZGW Szczecin i RZGW Wrocław, wynoszącego aż 117 mln zł na okres 78 miesięcy, na świadczenie usług konsultingowych, obejmujących m.in. projektowanie i weryfikację dokumentacji projektowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej.

Przyznanie kwoty zaledwie 1 mln zł z komponentu wiślanego Programu Odra-Wisła na aktualizację dokumentacji stopnia wodnego „Niepołomice” pozwoliłoby na opracowanie dokumentów niezbędnych do wydania decyzji środowiskowej i ubiegania się o derogację z art. 4 ust.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla tej inwestycji.

Zdaniem naszej Organizacji Pozarządowej działania Ministerstwa Środowiska stoją w całkowitej sprzeczności z intencją podjętej przez Radę Ministrów decyzji z dn. 18.10.ub.r. o przekazaniu Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kompetencji do wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa w odniesieniu do śródlądowych dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym i z podpisaną przez Prezydenta nowelizacją ustawy o działach administracji rządowej.

Reasumując, nie tylko w ocenie naszej Organizacji Pozarządowej brak kierunkowych działań Ministerstwa Środowiska ogranicza rozwój i wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych w Polsce. Wyklucza również możliwość racjonalnego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju szczególnie podkreślonej w Ramowej Dyrektywie Wodnej.

Ze względu na powyższe zmuszeni jesteśmy do podtrzymania naszego stanowiska wyrażonego w piśmie z dnia 02 grudnia 2016 roku i bardzo proszę o spowodowanie merytorycznej i wiążącej odpowiedzi Ministerstwa Środowiska na podniesione kwestie.

Z wyrazami szacunku

Zbigniew Siedlarz
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej
Wiceprezes Zarządu, Koordynator ds. Promocji i Rewitalizacji Wiślanego Szlaku Żeglownego

 

Tekst wzięty z    http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2585

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *