Tak dla Odry, Tak dla Polski

Nowy rząd ale stary styl

Wiceminister Gajda chce w stylu Gawłowskiego hurtem nadrobić pod koniec roku legislacyjne niedociągnięcia i w trybie pilnym przekazał m.in. Radzie Kapitanów do zaopiniowania (i zgłaszania uwag) propozycję “wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym” –https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12306355/12479053/12479054/dokument322240.pdf . Dał nam na to trzy(!) dni, bo chciałby, aby odnośne rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.01.2018. Oto propozycja naszego wspólnego (kilku środowisk) stanowiska w tej sprawie:

Przedstawioną przez Podsekretarza Stanu Mariusza Gajdę propozycję załącznika do Rozporządzenia Rady Ministrów w postaci wykazu dróg wodnych o szczególnym znaczeniu transportowym należy ocenić negatywnie i odrzucić w całości.

Treść projektu jest sprzeczna z treścią Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN), gdyż nie zawiera wszystkich dróg wodnych na terenie Polski objętych tym dokumentem ratyfikowanym przez Polskę. Dodatkowo proponowany spis nie obejmuje dróg wodnych wymienionych w obowiązującym dokumencie “Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030” przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 14 czerwca 2016 roku.

Naszym zdaniem ostateczny kształt dróg wodnych przeznaczonych do żeglugi transportowej powinien tworzyć swoisty ‘ring z rogami’ i składać się z żeglownych rzek Odry (od granicy z Czechami do Świnoujścia) i Wisły (od Oświęcimia do Gdańska oraz Elbląga) połączonych na południu Kanałem Śląskim, a na północy systemem Warta – Noteć – Kanał Bydgoski. Od Odry powinien odchodzić Kanał Gliwicki, od Wisły zaś połączenie Dunajcem do Tarnowa, połączenie Sanem do Stalowej Woli oraz Kanał Lubelski prowadzący do połączenia w Brześciu z systemem żeglugowym Białorusi i Ukrainy.

W pierwszym etapie system ten wyglądałby następująco:

1. Jezioro Dąbie do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

2. Rzeka Odra od miejscowości Racibórz do połączenia z rzeką Odrą Wschodnią, która przechodzi od Przekopu Klucz-Ustowo w rzekę Regalicę, wraz z tą rzeką i bocznymi odgałęzieniami do jeziora Dąbie oraz szlak boczny rzeki Odry od śluzy Opatowice do śluzy Miejskiej w miejscowości Wrocław;

3. Rzeka Odra Zachodnia od jazu w miejscowości Widuchowa (km 704,1 rzeki Odry) do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi, wraz z bocznymi odgałęzieniami i przekop Klucz-Ustowo łączący rzekę Odrę Wschodnią z rzeką Odrą Zachodnią;

4. Rzeka Parnica i Przekop Parnicki od rzeki Odry Zachodniej do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

5. Kanał Gliwicki wraz z Kanałem Kędzierzyńskim;

6. Połączenie Odra – Dunaj na odcinku Racibórz – granica z Republiką Czeską (projektowane);

7. Kanał Jagielloński od połączenia z rzeką Nogat do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

8. Rzeka Martwa Wisła od rzeki Wisły w miejscowości Przegalina do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

9. Rzeka Nogat od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;

10. Rzeka Szkarpawa od rzeki Wisły do ujścia do Zalewu Wiślanego;

11. Rzeka Elbląg od Jeziora Drużno do granicy z morskimi wodami wewnętrznymi;

12. Rzeka Wisła od ujścia Kanału Śląskiego (projektowanego) do połączenia z Kanałem Łączańskim i od ujścia tego Kanału w miejscowości Skawina do ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej;

13. Kanał Żerański;

14. Kanał Łączański;

15. Kanał Śląski (projektowany);

16. Droga wodna Wisła- Odra obejmująca: rzekę Brdę od ujścia rzeki Wisły do połączenia z Kanałem Bydgoskim (km 0,00- 14,4), Kanał Bydgoski (km 14,40- 38,90), Noteć Dolną skanalizowaną od połączenia z Kanałem Bydgoskim do stopnia Krzyż (km 38,90 – 176,20), Noteć Dolną swobodnie płynącą od stopnia Krzyż do ujścia do rzeki Warty (km 176,20- 226,10) oraz rzekę Wartę od ujścia rzeki Noteci do ujścia do rzeki Odry (km 68,20 – 0,00).

17. Kanał Lubelski (projektowany) od ujścia do Wisły w okolicach Dęblina do ujścia do rzeki Bug w Brześciu (granica państwa).

Wszystkie połączenia z wyjątkiem pozycji 16 należy zrealizować co najmniej w klasie IV.

Należy podkreślić, że Prawo Wodne stanowi w Art 173 ust. 6: “Śródlądowe drogi wodne o szczególnym znaczeniu transportowym mogą podlegać budowie, przebudowie lub modernizacji.”, z czego należy domniemywać, że takie prace nie mogą być prowadzone na pozostałych drogach wodnych. Godzi to w kluczowe interesy regionu.

Z poważaniem
mgr inż. Wilhelm Rzechonek kpt. żw.

 

Tekst  wzięty  z  https://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2748

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *