Tak dla Odry, Tak dla Polski

Ostra zieleń przeciw planom odnowy żeglugi śródlądowej

z:   http://www.zegluga.wroclaw.pl/news.php?readmore=2390

http://www.zegluga.wroclaw.pl/images/news/eko_4.jpg

Plany obecnego rządu, związane z przywróceniem w Polsce transportu rzecznego spotykają się z bezprecedensowym atakiem tzw. organizacji ekologicznych. Dlaczego “tak zwanych”? Przecież znakomita ich większość z ekologią i naukami przyrodniczymi ma niewiele wspólnego. To wyłącznie sposób na wygodne życie kosztem społeczeństwa – celowo dezinformowanego i świadomie wprowadzanego w błąd.

Organizacje pseudo-ekologiczne, wykorzystując niski poziom wiedzy przeciętnego obywatela na temat transportu wodnego – wypisują rękoma swoich aktywistów w przeróżnych publikacjach takie androny, że rzeczywistych znawców tematu bolą zęby… Mało tego: przywołują na poparcie swoich agresywnych tez opinie rzekomo wybitnych naukowców, co – jak można przeczytać poniżej – okazuje się bardzo dwuznaczne a raczej jednoznaczne.

Oto korespondencja, która sprawę ewidentnych manipulacji wyjaśnia:

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Niepołomickiej
KRS 0000168482 Regon 356765327 NIP 6832026295
Zbigniew Siedlarz
Wiceprezes Zarządu
ul. Młyńska 18/4, 32-005 Niepołomice
tel. (+48) 601-275-169 e-mail: zsiedl@interia.pl

Szanowna Pani
dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
Dyrektor Instytutu Botaniki
Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Żwirki i Wigury 101
02-089 Warszawa
e-mail: malma@biol.uw.edu.pl
e-mail: instbot@biol.uw.edu.pl

Szanowna Pani Dyrektor

W związku z publikacją w Gazecie Wyborczej artykułu pt.”PiS chce wpuścić rzeki w kanał” autorstwa pana redaktora Adama Wajraka z dnia 26.08 2016 r. (tekst dostępny na stronie internetowej http://wyborcza.pl/1,75400,20599170,pis-chce-wpuscic-rzeki-w-kanal.html), w imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej pragnę wyrazić głębokie ubolewanie z powodu nieprofesjonalnej wypowiedzi w/w artykule pani dr Marty Wiśniewskiej, pracownika Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska w Instytucie Botaniki Uniwersytetu Warszawskiego, na temat wpływu zabudowy hydrotechnicznej rzek na stan środowiska.

Wypowiedz ta świadczy o jej braku merytorycznej wiedzy i orientacji w poruszanej problematyce, przynajmniej w odniesieniu do górnej Wisły, a w szczególności do siedlisk hydrogenicznych północnej części Puszczy Niepołomickiej (Uroczysko Koło, Uroczysko Grobla – Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 Koło Grobli PLH 120008) terenów o charakterze fluwiogenicznym ściśle uzależnionych od stabilnego poziomu wód w rzece Wiśle.

Znany jest pogląd pana redaktora Adama Wajraka w sprawie zagospodarowania den dolin rzecznych, który wymyka się regułom uznawanej powszechnie wiedzy, dotychczasowym ustaleniom naukowym i rzetelnej metodologii oraz zwyczajnie przeczy zdrowemu rozsądkowi.

Jednak nasze najgłębsze zaniepokojenie budzi fakt narażenia autorytetu Uniwersytetu Warszawskiego poprzez cytowaną w/w artykule wypowiedź pani dr Marty Wiśniewskiej.
Nauka polska, a w szczególności środowisko akademickie ma obowiązki względem społeczeństwa polskiego, obowiązki, w których nikt jej nie może wyręczyć.

Nie możemy się zgodzić na tego typu nieprofesjonalne wypowiedzi, które w dużej części mogą być odebrane jako kompromitacja środowiska naukowego, oraz obrażają poglądy i doświadczenie życiowe członków naszego społeczno-ekologicznego Stowarzyszenia jako świadomych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaznaczam również, iż członkowie Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Niepołomickiej akceptują Uchwałę nr 79 Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Założeń do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030”, z uwagi na planowane inwestycje – budowy stopni wodnych „Niepołomice” i „Podwale”, których celem jest rewitalizacja i odbudowa ekologiczna zdegradowanej doliny rzeki Wisły poniżej stopnia wodnego „Przewóz” w Krakowie.

Z wyrazami szacunku
Zbigniew Siedlarz

Do wiadomości otrzymują.

Szanowna Pani Prof. dr hab. Agnieszka Mostowska
Dziekan Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. I. Miecznikowa 1, 02-096 Warszawa
e-mail: dziekan@biol.uw.edu.pl

Szanowny Pan Prof. Marcin Pałys
Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
e-mail: rektor@adm.uw.edu.pl

Szanowny Pan Jarosław Gowin
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
ul. Hoża 20, 00-529 Warszawa
e-mail: sekretariat.minister@nauka.gov.pl

Szanowny Pan Prof. dr hab. Jan Szyszko
Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
e-mail: info@mos.gov.pl

Szanowny Pan Jerzy Materna
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
e-mail: SekretariatJMaterny@mgm.gov.pl

Szanowny Pan Józef Pilch
Wojewoda Małopolski
ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków
e-mail: wojewoda@malopolska.uw.gov.pl

Szanowny Pan Andrzej Podgórski
Redaktor Naczelny Portalu Internetowego www.zegluga.wroclaw.pl
e-mail: team@zegluga.wroclaw.pl

A w odpowiedzi na to pismo czytamy:

Szanowny Panie

Nie odnosząc się do meritum sprawy uprzejmie informuję, że Pani dr Marta Wiśniewska nie jest (i nigdy nie była) pracownikiem Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska, Instytutu Botaniki, Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
Przesyłam link do strony Zakładu (którego jestem również kierownikiem)
http://www.zerios.uw.edu.pl/pracownicy
Serdecznie pozdrawiam

——————————–

dr hab. Małgorzata Suska Malawska
Kierownik Zakładu Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska
Dyrektor Instytutu Botaniki,
Wydział Biologii UW
02-089 Warszawa Żwirki i Wigury 101, p. 3.170

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *