Tak dla Odry, Tak dla Polski

Po dwóch latach działania resortu

[Bardzo ważny komunikat Rady Kapitanów.           J.B. ]

foto: kpt. Janusz Fąfara

Już wcześniej informowaliśmy na stronach portalu http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=119 o fakcie pozwania Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Żeglugi Śródlądowej i Dróg Wodnych “Rada Kapitanów Żeglugi Śródlądowej” przed Sąd Cywilny w Szczecinie za rzekome naruszenie dóbr osobistych dyrektora RZGW Szczecin. W efekcie przeprowadzonych trzech rozpraw Sąd postanowił oddalić pozew.

Stowarzyszenie nasze działa transparentnie i zamierzało na bieżąco informować Szanownych Czytelników o przebiegu procesu sądowego. Takie nasze działanie irytowało stronę przeciwną, w związku z czym zmuszeni jesteśmy pełną informację przekazać Państwu dopiero teraz.

Jesteśmy zaniepokojeni dochodzącymi ze Szczecina informacjami, jakoby zgodnie z umową polsko-niemiecką o Odrze granicznej za wystarczający chciano przyjąć cel modernizacji ODW do klasy III (to znaczy odtworzenia drogi wodnej o znaczeniu regionalnym). Takie działania stanowią zaprzeczenie przyjętej polityki Rządu RP (której wyrazem jest Porozumienie AGN oraz przyjęte uchwałą Rządu RP “Założenia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce do roku 2020 z perspektywą do 2030”), ale również osłabiają zaangażowanie polskich regionów w międzynarodowym Środkowoeuropejskim Korytarzu Transportowym. Przypomnijmy, że Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej pod nazwą Środkowoeuropejski Korytarz Transportowy ma swoją siedzibę i sekretariat w zachodniopomorskim Urzędzie Marszałkowskim. Wydaje się logicznym, że region ten powinien dążyć do utrzymania pełnej drożności szlaku żeglownego rzeki Odry w parametrach eksploatacyjnych międzynarodowej drogi wodnej. Dzieje się jednak inaczej. Rządowa administracja wodna (RZGW Szczecin) działa w kierunku zaniżania do klasy regionalnej. Podpisana przez Rząd PO-PSL umowa polsko-niemiecka dla Odry granicznej ustaliła w niekorzystnym układzie pozycję Polski na arenie międzynarodowej aż do roku 2028. Natomiast ratyfikowana przez obecny Rząd Konwencja AGN nakłada na nas obowiązek poczynienia stosownych zmian na rzecz budowy międzynarodowych dróg wodnych, czyli w co najmniej IV klasie żeglowności.

Na osobną uwagę zasługuje fakt, że przyszły schemat organizacyjny resortu żeglugi śródlądowej, wynikający z wejścia nowego Prawa Wodnego oraz obowiązujących ustaw będzie niepełny i uniemożliwi skuteczne i bezkolizyjne zarządzanie, zarówno majątkiem, jak i zasobami ludzkimi oparte na zasadzie efektywnego zarządzania oraz realizację polityki Rządu. Aby sprawnie zarządzać złożonym systemem Urzędów Żeglugi Śródlądowej, konieczne jest powołanie jednostki centralnej, wyposażonej w instrumenty umożliwiające systemową analizę problemów, planowanie ich rozwiązań i wdrażanie do realizacji w zakresie oczekiwanym przez Ministerstwo. Nowy podmiot w postaci Generalnej Dyrekcji Dróg Wodnych (GDDW) pozwoli na wypracowanie decyzji na tym samym poziomie decyzyjności w hierarchii administracyjnej, co obecny KZGW działający w ramach resortu środowiska. W związku ze zwiększonym zakresem zadań Urzędów Żeglugi Śródlądowej, istnieje konieczność koordynowania większości zadań poszczególnych urzędów, na wyższym poziomie zarządzania. Ważnym elementem jest minimalizacja kosztów administracji, konsolidacja działów takich jak kadry, finanse, obsługa prawna na poziomie centralnym, ograniczenie niezbędnej liczby pracowników do obsługi terenowych jednostek (UŻŚ). Celem jest unifikacja działań i podniesienie jakości funkcjonowania w każdej z 8 jednostek administracyjnych żeglugi, które będą nadal rozlokowane w tych samych miejscach na szlakach wodnych. Działania te dotyczą finansów, obszarów planowania i działu bezpieczeństwa na poziomie centralnym, tj. służb centralnego nadzoru technicznego, IMGW wraz z Ośrodkiem Technicznej Kontroli Zapór (OTKZ), itd. W ten sposób byłoby możliwe skoncentrowanie się administracji MGMiŻŚ na przygotowaniu dróg wodnych klasy międzynarodowej przy wykorzystaniu 50-letnich doświadczeń OTKZ z zakresu kontroli i utrzymania stanu bezpieczeństwa wszelkich budowli piętrzących wodę, w tym jazów stanowiących integralną część stopni wodnych.

W myśl nowego Prawa wodnego administracja wodna na rzekach o szczególnym znaczeniu transportowym przechodzi od 1 stycznia 2018 r. do resortu właściwego ds. żeglugi śródlądowej. Jednak pobieranie pożytków z eksploatacji dróg wodnych (m.in. opłaty za śluzowanie) nadal ma pozostać w gestii resortu środowiska, który będzie je odprowadzał do Skarbu Państwa, a stamtąd dopiero środki trafią w części z powrotem do MGMiŻŚ, który wykorzysta je na inwestycje. Szykuje się żeglugowe błędne koło. Ustanawiając GDDW na wzór GDDKiA można byłoby niektóre sprawy rozwiązać inaczej. Utworzenie Krajowego Funduszu Żeglugowego pozwoliłoby na pozyskiwanie funduszy z innych rodzajów transportu, mniej ekologicznych niż żegluga śródlądowa. I wtedy mogłoby nastąpić rzeczywiste współfinansowanie budowy i modernizacji dróg wodnych np. z części środków z opłat drogowych i opłat za dostęp do torów kolejowych. Tymczasem jak donosiła w lipcu br. TVN24 Krajowy Fundusz Drogowy … nie wydał 15 mld zł. Jeszcze jeden taki wynik i mamy pieniądze na całościową modernizację Odry, oszacowaną na 30 mld zł.

Kolejny wątek działalności Rady Kapitanów: w publikowanym na naszych łamach artykule “Kanał Śląski – zielona przyszłość Czarnego Śląska” – http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=120 poruszyliśmy temat przebiegu Kanału Śląskiego, łączącego na południu Polski Wisłę z Odrą, przez tereny przyszłej kopalni węgla. Rada Kapitanów wówczas wystąpiła z wnioskiem o dopuszczenie naszego stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu środowiskowym. Zdecydowana postawa Rady zaowocowała nawiązaniem współpracy z firmą Silesian Coal S.A. w sprawach żywotnych dla społeczności lokalnej oraz w kwestii wypracowania modelu gospodarowania złożem z uwzględnieniem przebiegu Kanału Śląskiego.

Informacja z ostatniej chwili. Dnia 13 października br. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu uprawomocnił postanowienie prokuratora o umorzeniu śledztwa toczącego się między innymi przeciwko Gabrieli Tomik. Informowaliśmy o sprawie : http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=114

Zarząd Rady Kapitanów

foto: kpt. Janusz Fąfara

 

Tekst  wzięty  z  http://www.radakapitanow.pl/news.php?readmore=125

Komentarz (1)

  1. Pingback: Po dwóch latach działania resortu Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – W y s z p e r a n e

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *