„Żegluga Śródlądowa- Wisła”

1

„Żegluga Śródlądowa- Odra”

1

Sieć rzeczna w Polsce jest jedną z lepiej rozwiniętych w Europie. Mimo to, niewykorzystanych pozostaje ponad 3600 km szlaków wodnych. Jednocześnie transport rzeczny jest ekologiczny, tani i bezpieczny. Całkowite koszty zewnętrzne generowane przez żeglugę szacuje się na 7 razy niższe niż w przypadku transportu samochodowego. Niestety w Polsce od kilkunastu lat żegluga śródlądowa stanowi jedynie między 0,6 a 0,7 % udziałów w przewozie towarów podczas gdy średnia europejska wynosi ponad 7%. W przypadku energetyki wodnej jest jeszcze gorzej. Energetyka wodna wykorzystuje mniej niż 19% potencjału energetycznego polskich rzek. Wspólna praca świata biznesu, nauki i administracji daje efekty w postaci lepszego wykorzystania transportowego, energetycznego, gospodarczego oraz środowiskowego polskich rzek zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cele Programu

Transport
Celem Programu jest rozbudowa polskich dróg śródlądowych. Polska ma jeden z najwyższych w Europie udziałów transportu drogowego w transporcie ogółem. Mimo że sieć rzeczna w Polsce jest jedną z lepiej rozwiniętych w Europie, to niestety nie jest ona wykorzystywana. Obecnie posiadamy ponad 3600 km niewykorzystanych szlaków wodnych. Transport wodny jest najtańszym (ok. 30% tańszym niż transport
kolejowy) oraz najmniej emisyjnym środkiem transportu (emisja CO2 w przypadku żeglugi wynosi ok. 33,4 g/tkm, transportu samochodowego – 164 g/tkm, kolei – 48,1 g/tkm).

Zmiany klimatyczne
Gospodarka wodna
Rozwój żeglugi śródlądowej i infrastruktury rzecznej, w tym zbiorników retencyjnych, jest bardzo potrzebny w związku z zapobieganiem skutkom zmian klimatycznych, jak susze czy powodzie. Zagadnienie żeglugi śródlądowej jest kompleksowe i dotyczy zarówno kwestii gospodarczych, transportowych jak i środowiskowych – wzrost świadomości społeczeństwa, administracji i świata biznesu w tej kwestii to jeden z priorytetów Programu Żegluga Śródlądowa.

Energetyka
Polskie rzeki mają ogromny potencjał energetyczny (dla samej Wisły wynosi on ok. 6,5 TWh), który powinien być wykorzystywany m.in. ze względu na zapotrzebowanie na odnawialne źródła energii, co zwiększy także bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Działania w roku 2015

Wydany został raport „Żegluga Śródlądowa – Wisła”, który wskazuje na liczne bariery i wyzwania związane z rozwojem sektora żeglugi śródlądowej w Polsce. W raporcie nie brakuje również rekomendacji i propozycji działań na rzecz przywrócenia żeglugi śródlądowej, w tym rozwiązań na rzecz zagospodarowania hydroenergetycznego polskich rzek.

Program Żegluga Śródlądowa wraz z raportem „Żegluga Śródlądowa – Wisła” przedstawiony był na ważnych konferencjach z zakresu rozwoju kraju i regionów, efektywności biznesowej i ochrony środowiska:

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem „Żegluga Śródlądowa – Wisła” w wersji elektronicznej oraz ze streszczeniem raportu „Żegluga Śródlądowa – Wisła” w języku angielskim – monografią dr Jerzego Kwiecińskiego, aktualnie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju oraz Członka Komitetu Stałego Rady Ministrów, sporządzoną na podstawie raportów, których Minister Kwieciński był redaktorem naukowym.

Działania w roku 2016

Na rok 2016 zaplanowane jest wydanie raportu „Żegluga Śródlądowa – Odra”, dotyczącego żeglowności na innej głównej rzece w Polsce – Odrze.

W grudniu 2015 roku Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce podjęła współpracę z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Raporty „Żegluga Śródlądowa – Wisła” oraz „Bałtyk dla Wszystkich” zostały przedstawione zarówno Ministrowi Markowi Gróbarczykowi jak i Ministrowi Jerzemu Maternie oraz Ministrowi Krzysztofowi Kozłowskiemu. Od tego czasu odbywamy regularne spotkania z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, z którym współpracujemy zarówno wspierając Ministerstwo w procesie ratyfikacji Porozumienia AGN jak i w procesie tworzenia partnerstwa administracji publicznej z sektorem prywatnym mającego na celu montaż finansowy dla polityki nowego resortu związanej z rozbudową śródlądowych dróg wodnych w Polsce.

Współpraca została podjęta także z Ministerstwem Rozwoju, gdzie aktualny Sekretarz Stanu, dr Jerzy Kwieciński, odpowiedzialny za wdrażanie funduszy europejskich z perspektywy 2014-2020, był redaktorem naukowym obu raportów.

Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce współpracuje także z United Nations Economic Commission for Europe wspierając proces ratyfikacji Europejskiego Porozumienia w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu przez stronę Polską.

W celu realizowania założeń programowych współpracujemy także z UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change) oraz z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Tematyka Programu Bałtyk będzie poruszana także na ogólnopolskich konferencjach takich jak: Transport Week w Gdańsku, Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach, Wrocław Global Forum, Forum Ekonomiczne w Krynicy, Forum Przemysłowe w Karpaczu czy Europejskie Forum Nowych Idei w Sopocie. O wszystkich wydarzeniach będziemy na bieżąco informować w podstronie poświęconej aktualnościom.

Udostępnij